POLITYKA PRYWATNOŚCI / DANYCH OSOBOWYCH

Firma Luxury Tours, w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679, które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r., zwanego dalej "RODO", w obowiązującym brzmieniu, opracowała niniejszą politykę prywatności / ochrony danych osobowych i zapewnia następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych i praw użytkownika jako podmiotu przetwarzającego.

Niniejsza informacja jest skierowana do osób fizycznych, które przeprowadzają jakiekolwiek transakcje lub utrzymują jakiekolwiek stosunki prawne ze spółką Luxury Tours oraz do każdej osoby fizycznej, która w jakimkolwiek charakterze utrzymuje stosunki transakcyjne ze spółką Luxury Tours.

Przetwarzanie danych osobowych polega na gromadzeniu, organizowaniu, strukturyzowaniu, rejestrowaniu, przechowywaniu, zmienianiu, wyszukiwaniu informacji, wykorzystywaniu, przekazywaniu, odzyskiwaniu, ograniczaniu lub usuwaniu danych osobowych, które weszły lub wejdą w posiadanie firmy Luxury Tours lub w ramach relacji biznesowych z nią lub w kontekście informacji otrzymanych przez firmę Luxury Tours od trzeciej osoby fizycznej lub prawnej lub organu sektora publicznego podczas wykonywania jej prawa lub prawa firmy Luxury Tours.

Firma Luxury Tours, zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi, podjęła wszelkie niezbędne działania, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie zgodności prawnej i technologicznej, ale także w zakresie fizycznego bezpieczeństwa danych osobowych. Celem firmy Luxury Tours jest zapewnienie zgodnego z prawem przechowywania, przetwarzania i bezpiecznego przechowywania danych osobowych, które zobowiązuje się chronić w każdy sposób przetwarzania danych osobowych przed utratą lub wyciekiem, zmianą, transmisją lub w jakikolwiek inny sposób nieuczciwym przetwarzaniem ich. W ten sposób zapewnia gwarancję, że spełnia wszystkie wymogi prawne określone w nowym GPA i skutecznie rozwiązuje ryzyko operacyjne i potencjalne ryzyko szkody dla osób fizycznych i ich danych osobowych, które przetwarza.

Prawa autorskie
Z wyjątkiem szczególnych praw osób trzecich (prawa autorskie i inne), wszystkie treści zawarte na stronach internetowych (przykładowo: znaki towarowe, insygnia, zdjęcia, teksty i ogólnie wszystkie pliki) stanowią własność intelektualną i przemysłową Luxury Tours i są chronione odpowiednimi przepisami prawa greckiego, wspólnotowego i międzynarodowego.

Treści te nie mogą być w całości lub w części sprzedawane, kopiowane, modyfikowane, powielane, retransmitowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób przez jakiegokolwiek użytkownika. Każdy użytkownik ma prawo do zapisania pojedynczej kopii treści stron internetowych indywidualnie do użytku ściśle osobistego i bez usuwania oznaczeń ich pochodzenia.

Produkty i / lub usługi stron trzecich, które mogą pojawiać się na stronach internetowych, stanowią własność intelektualną i przemysłową stron trzecich, które ponoszą odpowiednią odpowiedzialność za treść i usługi i / lub produkty.

Obowiązki użytkowników
Użytkownicy akceptują, zgadzają się i wyrażają zgodę na zgodne z prawem i odpowiednie korzystanie ze stron internetowych, z zastrzeżeniem, między innymi, przepisów dotyczących przekazywania danych z Grecji do państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów trzecich. W związku z tym użytkownicy, tytułem przykładu, a nie ograniczenia, zgadzają się, że nie będą wykorzystywać stron internetowych do:

- Szkody wyrządzone nieletniemu.
- Przesyłanie lub uzyskiwanie dostępu do treści naruszających prawa osób trzecich (np. własność intelektualną i przemysłową)
- Obrażanie osobowości innych (np. oszczerstwa, rasizm)
- Sprzeczność z prawem, dobrymi obyczajami i etyką biznesową
- Ingerować w jakikolwiek sposób w prywatność oraz indywidualne i społeczne prawa innych osób.
- Oszukiwać kogokolwiek co do pochodzenia treści stron internetowych, szkodzić w jakikolwiek sposób reputacji firmy Luxury Tours lub osób trzecich, zagrażać bezpieczeństwu sieci firmy Luxury Tours, uniemożliwiać jakiemukolwiek użytkownikowi dostęp do stron internetowych lub omijać weryfikację jego tożsamości przez firmę Luxury Tours.

Instalowania i promowania, w jakikolwiek sposób, jakiegokolwiek rodzaju niezamówionej lub nieautoryzowanej reklamy lub niezamówionego spamu, łańcuszków, piramid finansowych i wszelkich innych form spamu; bez pisemnej zgody spółki Luxury Tours.
- Instalować, promować i/lub udostępniać treści zawierających wirusy cyfrowe lub jakikolwiek inny kod elektroniczny, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania działania jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu telekomunikacyjnego lub uniemożliwiania innym użytkownikom korzystania z Witryn.
- Nie ujawniaj informacji własnych lub stron trzecich, które zawierają dane osobowe użytkowników lub stron trzecich, lub czatów w czasie rzeczywistym (czaty, tablice ogłoszeń) lub podczas korzystania z dowolnej usługi internetowej, która umożliwia komunikację więcej niż dwóm użytkownikom.

W każdym przypadku nielegalnego lub sprzecznego z niniejszymi Warunkami korzystania ze stron internetowych, użytkownicy są zobowiązani do zrekompensowania firmie Luxury Tours wszelkich pozytywnych i negatywnych szkód. Niewykonanie przez firmę Luxury Tours swoich praw wynikających z niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tych praw.

Zwolnienie z obowiązku zamieszczania linków stron trzecich

Firma Luxury Tours może odnosić się do strony internetowej www.Luxury Tours.gr, stron internetowych osób trzecich w Internecie. Firma Luxury Tours wyraźnie zaznacza, że nie ma wpływu na wygląd i zawartość stron, do których prowadzą linki. Wszelkie odnośniki lub linki do innych stron są podawane dla wygody użytkownika. Firma Luxury Tours nie ponosi odpowiedzialności za treści, produkty i usługi świadczone (reklama lub sprzedaż) na tych stronach.

Dane osobowe, które przetwarzamy i skąd są gromadzone

Firma Luxury Tours jest prywatną firmą z siedzibą w Chanii i bardzo poważnie traktuje dane osobowe użytkowników.

Rejestrując się w celu otwarcia konta, złożenia zamówienia lub wysłania zapytania, zbieramy od użytkownika określone dane osobowe, na przykład imię i nazwisko, adres pocztowy, numery telefonów, adres e-mail itp.

Używamy tych informacji do identyfikacji użytkownika jako klienta, przetwarzania zamówień, dostarczania produktów, zarządzania płatnościami, aktualizowania informacji w profilu użytkownika w naszym archiwum i ogólnie do zarządzania kontem użytkownika w naszym serwisie. W szczególności możemy wysyłać użytkownikowi informacje za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, wiadomości na telefon komórkowy lub za pośrednictwem innych mediów elektronicznych, w tym sieci społecznościowych, w celu uzyskania informacji o naszych produktach, wydarzeniach, ofertach i usługach. Możemy również wykorzystywać te informacje w celu dostosowania sposobu komunikacji z użytkownikiem, abyśmy mogli dotrzeć do niego w bardziej spersonalizowany sposób.

Od czasu do czasu możemy również poprosić o podanie innych informacji, takich jak rozmiar użytkownika, preferencje dotyczące kategorii produktów, wiek użytkownika lub wszelkie specjalne daty, takie jak urodziny, imieniny, które zostaną wykorzystane w celu ulepszenia naszych usług.

Ponadto możemy gromadzić dane statystyczne dotyczące ruchu w witrynie, sprzedaży i inne informacje związane z użytkowaniem, które możemy udostępniać stronom trzecim w indywidualnych przypadkach i do określonych celów. Statystyki te nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika do wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych, wraz z danymi nieosobowymi do analizy i monitorowania profilu konsumenta, w celu ciągłego ulepszania naszych produktów i usług oraz zrozumienia, co może zainteresować użytkownika i innych naszych klientów.

Nieustannie staramy się przestrzegać wymogów Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem. Twoje dane są przechowywane i kontrolowane przez firmę Luxury Tours, Dorotheou Episkopou & Kallinikou Sarpaki 1, Chania, Kreta, Grecja, która działa jako administrator danych dla celów, dla których są one przechowywane. Aby uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z firmą Luxury Tours pod numerem +30 28210 45464.

Ujawnienie danych osobowych przez użytkowników strony internetowej i sklepu internetowego firmy Luxury Tours w powyższy sposób oznacza akceptację warunków korzystania z tych danych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celach związanych z administracją i zarządzaniem personelem oraz w celach związanych z działalnością i interesami prawnymi spółki i jej pracowników.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Firma Luxury Tours legalnie przetwarza Państwa dane osobowe, jeśli przetwarzanie to jest niezbędne: do zawarcia umowy między nami lub do wypełnienia przez firmę Luxury Tours obowiązku prawnego lub do realizacji jej interesów prawnych lub do wypełnienia obowiązku w interesie publicznym, lub jeśli opiera się na Państwa uprzedniej wyraźnej zgodzie, pod warunkiem, że przetwarzanie nie opiera się na żadnej z wyżej wymienionych podstaw prawnych przetwarzania.

Wycofanie zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych opiera się na uprzedniej wyraźnej zgodzie, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla legalności przetwarzania opartego na niej do momentu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody można złożyć w dziale spółki Luxury Tours, której użytkownik pierwotnie udzielił zgody lub z którą zawarł transakcję.

Czas przechowywania danych osobowych

Firma Luxury Tours przechowuje Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to przewidziane w danym przypadku, zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi i regulacyjnymi, a w każdym przypadku przez okres dwudziestu (20) lat od ostatniego dnia kalendarzowego roku zakończenia danej transakcji z firmą Luxury Tours. W przypadku, gdy jakakolwiek prośba o współpracę / transakcję ze spółką Luxury Tours nie zostanie zaakceptowana, a transakcja lub przygotowanie umowy nie zostanie zakończone, dane będą przechowywane przez okres pięciu (5) lat. W przypadku sporu sądowego dane osobowe dotyczące użytkownika będą przechowywane w każdym przypadku do końca toczącego się procesu, nawet w przypadku przekroczenia powyższego okresu dwudziestu (20) lat.

Prawa użytkownika/podmiotu

Jako użytkownicy/podmioty przetwarzania danych osobowych zastrzegasz sobie następujące prawa:

- Prawo dostępu do danych osobowych, które dotyczą użytkownika i jeśli są one przetwarzane przez spółkę Luxury Tours, jako odpowiedzialną za przetwarzanie, jej cele, kategorie danych i odbiorców lub kategorie odbiorców.

- Prawo do sprostowania niedokładnych danych oraz uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO).

- Prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem obowiązków i praw firmy Luxury Tours do ich zachowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika w przypadku zakwestionowania dokładności danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub gdy cel przetwarzania nie został osiągnięty oraz pod warunkiem, że nie ma powodu prawnego do zatrzymania danych.

- Prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, pod warunkiem, że przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

- Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika w przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu wykonania obowiązku realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej spółce Luxury Tours lub w celu realizacji uzasadnionych interesów tej spółki lub strony trzeciej.

- Prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na określone leczenie w przypadku, gdy zgoda została udzielona w określonym celu.

Korzystanie z wyżej wymienionych praw zakłada złożenie, bez ponoszenia kosztów, pisemnego wniosku do spółki Luxury Tours.

Formularz wykonania praw podmiotowych

W każdej sprawie użytkownik / osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w firmie Luxury Tours pod następującym adresem e-mail:

info@Luxury Tours.gr

lub skontaktuj się z naszą infolinią, +30 28210 45464, (poniedziałek środa sobota 10: 00-16: 00, wtorek czwartek piątek 10:00 - 14:30 i 18:00 - 21:00).

Użytkownik może również modyfikować lub aktualizować swoje dane osobowe, logując się na stronie "Moje konto".

Inne osoby, które mogą wykorzystywać informacje o użytkowniku
W stosownych przypadkach możemy udostępniać dane użytkownika podmiotom stowarzyszonym, w tym innym spółkom Luxury Tours, franczyzobiorcom, licencjodawcom i wybranym usługodawcom wykonującym operacje w naszym imieniu, a także usługi reklamowe lub usługi zarządzania danymi.

Możemy również udostępniać dane użytkownika innym firmom, które pomagają promować produkty i usługi Luxury Tours, aby zapewnić użytkownikowi lepszą obsługę klienta. W każdym przypadku udostępnimy tym firmom wyłącznie informacje, których potrzebują do świadczenia swoich usług i nie pozwolimy na wykorzystanie tych informacji do innych celów. Wykorzystanie informacji będzie zgodne z obowiązującym prawem.

Powinieneś być również świadomy i zgadzać się, że w niektórych przypadkach możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, zgodnie z wymogami prawa, w celu przestrzegania wszelkich procedur prawnych, zmniejszenia ryzyka kredytowego, zapobiegania i wykrywania oszustw lub ochrony praw i własności spółki Luxury Tours.

Firma Luxury Tours prawnie zapewniła, że podmioty przetwarzające dane w jej imieniu spełniają warunki i zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych zapewniało ochronę Twoich praw.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności
Oświadczenie o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowane. Zmienione Oświadczenie o ochronie prywatności zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej. Prosimy o regularne sprawdzanie strony internetowej w celu uzyskania informacji o zmianach w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Oświadczenie o bezpieczeństwie
Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przekazanych nam danych osobowych, a wszelkie transmisje odbywają się na własne ryzyko użytkownika.

Możemy jednak stosować rygorystyczne procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi tam, gdzie to możliwe.

Witryna i aplikacje wykorzystują tę konkretną technologię szyfrowania w celu ochrony informacji podczas przesyłania danych. Technologia SSL szyfruje informacje o zamówieniu, takie jak imię i nazwisko, adres i numer karty kredytowej.

Rejestrując się na stronie internetowej, użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane osobowe były wykorzystywane przez firmę Luxury Tours jako odpowiedzialną za ich przetwarzanie za pomocą zautomatyzowanych środków, samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby wyznaczonej przez firmę Luxury Tours do przetwarzania na zlecenie i w jej imieniu.

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie ich zmiany podlegają prawu greckiemu.

Firma Luxury Tours nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z niemożności przestrzegania powyższych warunków użytkowania.