Strona luxury-tours.gr została stworzona w celu oferowania informacji i usług odwiedzającym. Korzystanie z niej podlega niniejszym warunkom, które odwiedzający muszą uważnie przeczytać i przestrzegać. W każdym przypadku pobyt odwiedzającego na stronach tej witryny, a także korzystanie z wszelkich informacji dostarczanych za pośrednictwem tych stron oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych warunków.
Osoby niepełnoletnie nie mogą odwiedzać stron internetowych niniejszej witryny, ponieważ zgodnie z prawem są one skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich. Jeśli osoby niepełnoletnie dobrowolnie odwiedzą strony internetowe lub skorzystają z usług dostępnych za pośrednictwem stron tej witryny, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie lub szkodliwe dla nich, administratorzy tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności.

Niniejsze warunki mogą ulec zmianie w najbliższej przyszłości bez powiadomienia. Jednakże, niniejsza strona w każdym przypadku będzie zawierać aktualne warunki korzystania z tej witryny.

Ta strona internetowa jest używana bez możliwości modyfikacji lub innych interwencji przez niecertyfikowanych użytkowników.

Niniejsza strona internetowa może zawierać "linki" do innych stron internetowych, których dostawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, legalność i ważność treści swoich stron internetowych i usług, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności właściciela niniejszej strony internetowej, takiej jak wskazania odpowiedzialności za prawa własności intelektualnej i przemysłowej lub jakiekolwiek prawa osób trzecich. W związku z tym odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania warunków korzystania z tych stron internetowych i do bezpośredniego kontaktu z ich dostawcami w przypadku jakichkolwiek wątpliwości wynikających z ich odwiedzin lub użytkowania.

Z wyjątkiem szczególnych praw osób trzecich (prawa autorskie i inne), wszystkie treści zawarte na tej stronie internetowej (orientacyjnie: znaki, insygnia, zdjęcia, teksty i ogólnie wszystkie pliki) stanowią własność intelektualną i prawa autorskie właścicieli i są chronione odpowiednimi przepisami prawa greckiego, wspólnotowego i międzynarodowego. Treści te nie mogą być, w całości lub w części, sprzedawane, kopiowane, modyfikowane, reprodukowane, retransmitowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób przez jakiegokolwiek użytkownika.

Odwiedzający akceptują, zgadzają się i wyrażają zgodę na legalne i odpowiednie korzystanie z tej strony internetowej, z zastrzeżeniem, między innymi, przepisów dotyczących przekazywania danych z Grecji do państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów trzecich. W związku z tym odwiedzający wyraźnie i bez ograniczeń zgadzają się, że nie będą korzystać z tej strony internetowej w celu:

Wyrządzenie krzywdy nieletniemu.

Przesyłanie lub uzyskiwanie dostępu do treści, które

narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich (np. własność intelektualną i przemysłową),
obraża osobowość innych osób (np. oszczerstwa, rasizm),
sprzeczne z prawem oraz dobrymi obyczajami handlowymi,
w jakikolwiek sposób ingeruje w prywatność oraz indywidualne i społeczne prawa innych osób.

Wprowadzanie w błąd co do pochodzenia treści tej witryny, szkodzenie w jakikolwiek sposób reputacji właścicieli lub stron trzecich, zagrażanie bezpieczeństwu ich sieci, uniemożliwianie odwiedzającym dostępu do tej witryny lub jakiejkolwiek usługi znajdującej się w sieci właścicieli lub omijanie weryfikacji ich tożsamości przez nich.

Instalowanie i promowanie, w jakikolwiek sposób, jakiegokolwiek rodzaju niechcianych lub nieautoryzowanych reklam lub niechcianego spamu oraz wszelkich innych form promocji niechcianych treści, a także instalowanie i promowanie reklam bez pisemnej zgody odbiorcy.
Instalować, promować i/lub udostępniać treści zawierających wirusy oprogramowania lub jakikolwiek inny kod elektroniczny, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania działania jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu telekomunikacyjnego lub uniemożliwiania innym odwiedzającym korzystania z tej witryny.

W każdym przypadku nielegalnego lub sprzecznego z niniejszymi Warunkami korzystania z tej strony internetowej, odwiedzający są zobowiązani do zrekompensowania właścicielom wszelkich pozytywnych i negatywnych szkód. Niewykonanie przez beneficjentów ich praw wynikających z niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tych praw.

Aby uzyskać dostęp do niektórych usług lub połączyć się z niektórymi stronami internetowymi, właściciele mogą być zobowiązani do podania danych odwiedzającego w celu zapewnienia odpowiedniego hasła (lub haseł). Powyższe informacje muszą być zawsze prawdziwe, dokładne, ważne i kompletne. Odwiedzający są odpowiedzialni za wszystkie operacje wykonywane przy użyciu hasła i są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia firmy-właściciela o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła oraz o każdym (nawet możliwym) naruszeniu bezpieczeństwa. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z samowolnego lub nielegalnego użycia hasła przez osoby trzecie, z powodu jego wycieku lub z jakiegokolwiek innego powodu i zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania od odwiedzającego, w przypadku poniesienia przez niego jakiejkolwiek szkody z powodu samowolnego lub nielegalnego użycia hasła. Właściciele mają prawo w dowolnym momencie odmówić przydzielenia hasła lub anulować przyznane hasło lub zakończyć świadczenie tych usług odwiedzającemu oraz odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z tej strony internetowej w przypadku naruszenia Warunków użytkowania.
Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkowników za wyciek ich danych osobowych w wyniku korzystania przez nich, za pośrednictwem stron tej witryny, z produktów i usług stron trzecich.

Właściciele mogą używać sesyjnych plików cookie do identyfikacji odwiedzającego. Sesyjne pliki cookie to małe fragmenty kodu, które są przechowywane w pamięci komputera odwiedzającego, nie rejestrują żadnego dokumentu ani pliku z komputera odwiedzającego i są używane wyłącznie w celu ułatwienia odwiedzającemu dostępu do niektórych usług oraz (czasami) w celach statystycznych w celu określenia obszarów, w których usługi tej witryny są przydatne lub popularne, lub w celach marketingowych. Odwiedzający może skonfigurować swój serwer tak, aby nie otrzymywał sesyjnych plików cookie, w całości lub w poszczególnych przypadkach. W takim przypadku odwiedzający nie będzie mógł uzyskać dalszego dostępu do tych usług.

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie ich zmiany podlegają prawu greckiemu. Sądy właściwe rzeczowo w Chanii są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy.